انتشارات رهرو پویا

کتاب‌های پرفروش رهرو پویا

٪۱۰

رمز موفقیت در تدوین برنامهٔ فعالیت‌های اقتصادی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت فراقسمتی، یا، مدیریت غیرمستقیم

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش، جذب و وفادارکردن همکار جدید

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ایجاد انگیزهٔ نوآوری برای همه افراد در شرکت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهینه‌سازی واحد کاری

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

پرورش شایستگی‌ها برای یک گروه پیشرو

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

پروسهٔ قبول مسئولیت جدید مدیریت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تحریک خلاقیت در گروه خود

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تفویض مسئولیت و پرورش کارکنان مسئول

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

کار کردن در محیط چند فرهنگی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

شناخت و آمادگی مواجه با خطرهای پروژه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت اولویت‌ها

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت پروژه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت پیشرفت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت کردن افراد خود

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت گروه خود

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مربی همکاران خود باشید

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

موفقیت در تغییرات سخت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید رهرو پویا