انتشارات مبلغان

کتاب‌های پرفروش مبلغان

تبدیل‌شدن به یک مدیر جدید (راه‌حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی)
٪۱۵

تبدیل‌شدن به یک مدیر جدید (راه‌حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی)

۱۲۰۰۰ ۱۰۲۰۰ تومان
تدوین هدف‌ها
٪۱۵

تدوین هدف‌ها

۱۹۰۰۰ ۱۶۱۵۰ تومان
مربیگری افراد راه‌حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی
٪۱۵

مربیگری افراد راه‌حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی

۱۶۰۰۰ ۱۳۶۰۰ تومان
مهارتهای حیاتی مدیریت
٪۱۵

مهارتهای حیاتی مدیریت

۲۱۰۰۰ ۱۷۸۵۰ تومان
MBA به زبان ساده
٪۱۵

MBA به زبان ساده

۳۹۰۰۰ ۳۳۱۵۰ تومان
درس‌هایی از برترین کتاب‌های بازاریابی
٪۱۵

درس‌هایی از برترین کتاب‌های بازاریابی

۵۷۰۰۰ ۴۸۴۵۰ تومان
فیزیک برند
٪۱۵

فیزیک برند

۴۸۰۰۰ ۴۰۸۰۰ تومان
ترغیب و اقناع دیگران
٪۱۵

ترغیب و اقناع دیگران

۱۹۰۰۰ ۱۶۱۵۰ تومان
راه انداختن یک کسب و کار جدید سلسله درسهای تجربه شده
٪۱۵

راه انداختن یک کسب و کار جدید سلسله درسهای تجربه شده

۱۶۰۰۰ ۱۳۶۰۰ تومان
واسپاری کارها
٪۱۵

واسپاری کارها

۱۷۰۰۰ ۱۴۴۵۰ تومان
اداره‌کردن فشار عصبی (استرس)
٪۱۵

اداره‌کردن فشار عصبی (استرس)

۱۲۰۰۰ ۱۰۲۰۰ تومان
مدیریت پروژه‌ها
٪۱۵

مدیریت پروژه‌ها

۱۳۰۰۰ ۱۱۰۵۰ تومان
هدایت گروه‌های مجازی
٪۱۵

هدایت گروه‌های مجازی

۱۹۰۰۰ ۱۶۱۵۰ تومان
اجرای راهبرد
٪۱۵

اجرای راهبرد

۱۴۰۰۰ ۱۱۹۰۰ تومان
ارتباط رو در رو
٪۱۵

ارتباط رو در رو

۲۲۰۰۰ ۱۸۷۰۰ تومان
چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید
٪۱۵

چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید

۳۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰ تومان
چگونه از برندتان دفاع کنید
٪۱۵

چگونه از برندتان دفاع کنید

۳۸۰۰۰ ۳۲۳۰۰ تومان
سریع ۴ کیلو کم کنید
٪۱۵

سریع ۴ کیلو کم کنید

۱۲۰۰۰ ۱۰۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید مبلغان