انتشارات قصیده سرا

کتاب‌های پرفروش قصیده سرا

٪۱۰

سنت عقلانی اسلامی در ایران

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

سه تقریر رقیب درباره مدرنیته خروج اعتراض وفاداری

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

دین و سیاست در اندیشه مدرن

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

اسلام و مدرنیته

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های جانوری در زبان فارسی

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

جنسیت، ناسیو نالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوی اول)

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

مصدق و کودتا

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

السدیر مک‌اینتایر

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ شکنجه: تاریخ کشتار و آزار در ایران

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی جان رالز

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ هیچکس

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

به زیرِ مقنعه

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

اسلام‌گرایی یا اسلام؟

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

امپراتوری

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

فرودستی زنان

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

از کافکا تا گراس

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

مارکسیسم غربی و مکتب فرانکفورت

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید قصیده سرا