انتشارات کتاب ارجمند

کتاب‌های پرفروش کتاب ارجمند

٪۱۰

زندگی خود را دوباره بیافرینید

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

روزنگار رفتاردرمانی دیالتیک

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

ذهن آگاهی برای درمان بی‌خوابی: یک برنامه هدفمند چهار هفته‌ای برای آسایش جسم، آرامش ذهن و دستیابی به میزان خواب کافی

۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰

برنامه درمان شناختی - رفتاری غلبه بر مشکلات کنترل تکانه: کتاب کار

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

مادر و کودکش (جنبه‌های بالینی دلبستگی، جدایی و فقدان)

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

سیلی واقعیت

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰

ارتقای اثربخشی در روان‌درمانی پویشی

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

در جستجوی کودک فراموش شده

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

اعتیاد جنسی

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

روان‌درمانی پویشی در عمل: سرگذشت دوازده بیمار

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

پرداختن به روایت در درمان هیجان‌مدار: تغییر داستان‌ها، بهبود زندگی‌ها

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

روانشناسی کاربردی برای معلمان

۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

CFT به زبان ساده

۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰

شخصیت در روابط صمیمانه

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

درمانی از جنس عشق: روان ترکیبی‌گری در عمل

۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰

اختلال شخصیت مرزی

۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰

هیجانات فاش‌شده

۴۱۰۰۰ ۳۶۹۰۰ تومان
٪۱۰

درمان شناختی رفتاری (اصول پایه و فراتر از آن)

۷۲۰۰۰ ۶۴۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کتاب ارجمند